Bekræft vilkårsbetingelserne, abonnement

Læs nedenstående vilkår om abonnement hos nem-HR og godkend aftalen.

Abonnementsvilkår nem-HR

1. Aftalen
Abonnementsvilkårene som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem dig som kunde og nem-HR ApS, som herefter i denne tekst også benævnes som nem-HR.
Abonnementsvilkårene gælder for dig som har tegnet et abonnement hos nem-HR. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefonnr.: 31 155 155 eller på e-mail: info@nem-hr.dk.
Se åbningstider og øvrige oplysninger på www.nem-HR.dk.

1.1. Aftalen mellem dig og nem-HR
Abonnementsvilkårene (herefter ”Aftalen”) gælder for aftaler om abonnement hos nem-HR. Aftalen om abonnementet indgås mellem den virksomhed, der opretter abonnementet og nem-HR.
Aftalen forudsætter, at du driver virksomhed i Danmark og har et gyldigt Dankort eller et andet betalingskort. Nem-HR tager gebyr for betaling med betalingskort. Se priser på gebyrer og betaling med betalingskort i Bilag 1: nem-HR prisliste.
Aftalen gælder kun for de af nem-HR’s tjenester, der er beskrevet i punkt 2.1. Alle yderligere ydelser, der leveres af nem-HR er ekstraydelser, der ydes mod særskilt betaling.
Ingen af dine rettigheder eller forpligtelser iht. aftalen eller dele heraf må overdrages til anden part uden nem-HR’s skriftlige samtykke.

Aftalen består af:
• nem-HR’s ordrebekræftelse
• Gældende abonnementsvilkår for nem-HR (denne tekst)
• Prisliste
Din ordrebekræftelse sendes til dig per e-mail. Sammen med ordrebekræftelsen modtager du Aftalen og Prislisten.

Ordrebekræftelsen er sammen med Aftalen og Prislisten det samlede aftalegrundlag imellem din virksomhed og nem-HR. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem de enkelte dele af aftaleforholdet har ordrebekræftelsen forrang for de øvrige dokumenter og Aftalen forrang for Prislisten.
Alle kontrakter indgås på dansk.

1.2. Aftalens gyldighedsperiode
Aftalen, som indgås via nem-HRs website eller via nem-HRs kundeservice, træder i kraft på tidspunktet, hvor du modtager ordrebekræftelse fra os.
Aftalen er ved indgåelse uopsigelig i en periode på løbende måned +12 måneder, hvorefter den kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.
Aftalen er fortløbende og fornyes automatisk for 12 måneder af gangen. Ved opsigelse skal aftalen opsiges senest 3 måneder inden udløb af bindingsperioden.

2. Oprettelse og registrering

2.1. Abonnementet indeholder
Når du tegner et abonnement hos nem-HR er følgende inkluderet:

Hjælp til virksomhedens NemID
Assistance til oprettelse af sygedagpengeforsikring
Kursusadministration
Sygedagpengeadministration
Barselssager (dagpenge og barselsfond)
Sikkerhed for refusion*
Klagebehandling
Reklamebeskyttelse
Rykning for manglende udbetaling
Juridisk bistand ved ansættelse og opsigelser
Hotline med 22 sekunders gennemsnitlig svartid
Gennemgang af alle forsikringer
Se øvrige medlemsfordele på hjemmesiden

*For at kunne sikre refusion, skal oplysningerne til ansøgningen være nem-HR i hænde senest 2 arbejdsdage før deadline for indberetningen.
Det er ikke nem-HRs ansvar at sikre at kriterierne for opnåelse af refusionen er opfyldt.

2.2. Abonnementskategori og regulering
nem-HR henter oplysninger om virksomhedens antal ansatte på CVR.dk. Disse data indlæses fra eIndkomst.
Ændrer antallet af personer/ansatte sig og virksomheden dermed rykker imellem de forskellige abonnementskategorier som nævnt i Bilag 1, reguleres den følgende abonnementsopkrævning, så abonnementet passer til de faktisk opgivne forhold.
For en god ordens skyld understreges det, at abonnementsbetalingen afregnes efter antal ansatte, ikke antal årsværk.

2.3. Kundeoplysninger og data
Som en del af indgåelsen af Aftalen skal du give os oplysning om dit CVR-nr., virksomhedens navn, CPR-nr., navn, telefon og en gyldig e-mailadresse til at sende meddelelser til dig. Du skal kunne dokumentere oplysningernes rigtighed. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere abonnementet til dig.
Det er din pligt straks at opdatere oplysningerne hos nem-HR, hvis du ændrer din e-mailadresse og/eller telefonnr.
Eventuelle påførte gebyrer eller overførsel til inkasso i forbindelse med returpost grundet manglende opdatering af e-mailadresse eller fraflytning, der ikke bliver meddelt os, vil blive opkrævet hos dig.

2.4. Behandling af oplysninger og data
Vi vil løbende have brug for at behandle oplysninger om dig
Personoplysninger vil vi anvende på følgende måde:
• Til administration af dit abonnement, for at indhente kreditoplysninger eller for at skabe og vedligeholde abonnements- og betalingsinformation.
• Persondata gemmer vi så længe, det er nødvendigt i relation til dokumentation af de tjenester, som til enhver tid er omfattet af dit abonnement. I henhold til lovgivningen skal vi som minimum gemme disse oplysninger i 1 år efter endt kundeforhold.
• For at kunne opfylde lovgivningen og for at forhindre ulovlig anvendelse eller anvendelse, som på anden vis strider mod aftalen.
Den dataansvarlige for nem-HR er den administrerende direktør eller en anden ledende medarbejder.
Vi transmitterer kundeoplysninger krypteret og opbevarer kundeoplysninger krypteret efter endt kundeforhold.
Oplysninger afgivet til nem-HR videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand uden dit samtykke, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger, udover hvad der måtte være nødvendigt for at kunne levere de i abonnementet nævnte ydelser og tjenester.
Som registreret hos nem-HR har du altid ret til at gøre indsigelse mdisplay:inline-blockod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til nem-HR via e-mail info@nem-HR.dk.

2.5. Elektronisk kommunikation
Samtlige meddelelser fra os vedrørende aftalen sendes til din e-mail. nem-HR udsender information, som omfatter bl.a. ordrebekræftelser, servicemeddelelser, betalingspåmindelser, rykkerbreve, inkassovarsling, meddelelser vedrørende Aftalen, herunder varsling om ændringer af abonnementsvilkår og priser, via e-mail til den e-mailadresse, som du har oplyst. nem-HR kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til dig som almindeligt brev.
Vi har gensidigt aftalt, at meddelelser, der sendes som elektronisk post skal have samme retsvirkning mht. bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post. Det betyder, at du skal åbne og kontrollere det, der sendes til dig elektronisk, på samme måde som almindelig post.
Hvis fremsendelse af meddelelser ikke kan ske til den aftalte e-mailadresse, er nem-HR berettiget til at opkræve et gebyr ved genfremsendelse af meddelelsen pr. almindeligt brev til dig.

3. Betaling

3.1. Betalingsvilkår
Det er en forudsætning for indgåelse af Aftalen, at betaling af abonnementet og forbrug sker med Dankort eller andet betalingskort, der er godkendt af nem-HR og Nets/Dibs. Ved brug af betalingskort eller betalingsservice sender nem-HR dine betalingsoplysninger krypteret til Nets/Dibs og opbevarer ikke selv oplysningerne.

3.2. Betaling af abonnementet
Betaling af abonnementet vil blive trukket månedligt fra dit betalingskort. Abonnementet er månedligt og forudbetales.
Ved tilmelding betales indeværende måneds abonnement senest den næstkommende første i måneden. Derefter betales abonnementet forud hver den første i måneden.
Betaling sker i danske kroner og alle priser på hjemmeside og i ordrebekræftelsen er eksklusiv moms.
Såfremt betalingen ikke kan trækkes ud fra de angivne betalingskortoplysninger, er det dit ansvar straks at opdatere med betalingskortoplysninger, hvorfra vi kan trække beløbet. Du er altid selv ansvarlig for at registrere korrekte betalingsoplysninger, da det ellers er misligholdelse af aftalen.

3.3. Manglende betaling, betalingsansvar og sikkerhedsstillelse
Det er misligholdelse af aftalen, såfremt det månedlige abonnement ikke betales. Betales abonnementet ikke inden betalingsfristen fremsendes rykker med 10 dages frist. Hvis kontoen fortsat er negativ efter udløbet af fristen på de 10 dage eller negativ med mere end kr. 200, er nem-HR ikke længere forpligtet til at levere abonnementets ydelser.
Hvis du uden forudgående aftale med nem-HR, annullerer en betaling igennem din bank, vil vi straks spærre abonnementet uden varsel. En annullering af en betaling er ikke opsigelse af Aftalen.
Vi forbeholder os ret til at spærre abonnementet, hvis det erfares, at du i væsentlig grad misligholder dine forpligtelser i henhold til Aftalen. Væsentlig misligholdelse inkluderer, men er ikke begrænset til:
• At du undlader at melde adresseændring og ændring af e-mailadresse.
• At der er berettiget tvivl om din evne eller vilje til at betale., herunder hvis du undlader at betale forfaldne abonnementsydelser efter modtagelse af rykkere.
• Du er insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at kunne overholde dine forpligtelser.
• At du undlader at efterkomme krav om betryggende sikkerhedsstillelse, hvis du tidligere har været i betalingsmisligholdelse eller din virksomhed er trådt i rekonstruktion e.l.
• At du afgiver urigtige oplysninger ved denne Aftalens indgåelse og/eller efterfølgende ikke oplyser os om ændringer.
I tilfælde af misligholdelse forbeholder nem-HR sig retten til at spærre dit abonnement indtil alle forhold er bragt i orden. Spærring af abonnementet er ikke en opsigelse af dette og medfører, at du fortsat hæfter for betaling af abonnementsydelser under spærringen og frem til udløbet af den resterende bindingsperiode.

I henhold til Rentelovens bestemmelser er nem-HR ydermere berettiget til at opkræve gebyr ved fremsendelse af rykkere samt for overgivelse til inkasso. Ved forsinket betaling er nem-HR i øvrigt berettiget til at opkræve renter fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til Rentelovens bestemmelser.

4. Ændringer af aftalen
Vi kan løbende være nødt til at ændre aftalen. Sådanne ændringer vil blive varslet mindst en måned før de træder i kraft. I varslingsperioden har du ret til at opsige aftalen med 14 dages varsel med virkning senest fra den dato, hvor ændringen træder i kraft. Hvis du fortsat benytter tjenesten eller abonnementet efter ikrafttrædelsesdatoen, vil vi betragte dette som en accept af ændringen.
Ændringer til fordel for dig, kan vi gennemføre uden forudgående varsel, og disse giver dig ikke ret til opsigelse.
Varsling af ændringer sker via information til din e-mailadresse eller via brev.

5. Opsigelse
Abonnementet løber i 12 måneder af gangen og kan alene opsiges til udløbet af en periode. Første periode løber i 12 måneder fra udgangen af den måned Aftalen er indgået i.
Opsigelse af Aftalen sker med 3 måneders varsel til udløbet af en 12 måneders periode. Aftalen kan opsiges af begge parter og skal fremsendes skriftligt eller via e-mail til den anden part. Opsigelsen skal indeholde dit CVR nr.

6. Ophævelse, spærring og lukning
nem-HR er berettiget til at begrænse, spærre, eller lukke tjenesten eller ophæve Aftalen, hvis du misligholder den. Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse:
• Vigtige oplysninger fra dig til os er ukorrekte.
• Du benytter tjenesterne uansvarligt.
• Du udøver chikane mod nem-HR eller nem-HRs medarbejdere.
Du har ingen ret til afgifts- eller abonnementsreduktion for den tid, abonnementet er lukket eller spærret.

7. Tvister og klager
I tilfælde af uoverensstemmelser vedrørende Aftalen, kan du klage til nem-HR på e-mail eller per telefon. Såfremt du efterfølgende ikke mener, at problemet er løst, henviser vi til at sende en skriftlig klage til vores adresse eller en klage via e-mail til info@nem-HR.dk.
Senest 14 dage efter vi har modtaget din klage skal vi bekræfte modtagelsen over for dig. Vi træffer en afgørelse vedrørende klagen hurtigst muligt og som udgangspunkt senest tre måneder efter, at klagen er indgivet.
I specielle tilfælde, som kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til seks måneder, før der foreligger en afgørelse.
Eventuelle uenigheder mellem dig og os kan endvidere af begge parter indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. Sådanne uenigheder vil blive afgjort i henhold til dansk lovgivning.

8. Version og ikrafttrædelse
Dette er version 1.1 af nem-HRs abonnementsvilkår. De træder i kraft den 1/11-2017.


Bilag 1: nem-HRs prisliste, abonnement

Priserne er i danske kroner og eksklusiv moms.
De til enhver tid gældende priser findes også på www.nem-hr.dk/priser 

Abonnement for		Pris pr. måned
1 person				kr. 249
2 til 4 ansatte			kr. 499
5 til 9 ansatte			kr. 999
10 til 19 ansatte		kr. 1.499
20 til 49 ansatte		kr. 1.999
For virksomheder med +50 personer beregnes prisen individuelt.
Indtast reg og konto nr. for at blive tilmeldt leverandør service