Forretningsvilkår

Forretningsvilkår

1. Aftalen

Forretningssvilkårene som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem dig som kunde og nem-HR ApS, som herefter i denne tekst også benævnes som nem-HR.

Vilkårene gælder for dig som har registreret din virksomhed hos nem-HR med henblik på at få assistance i forhold til kontakt til det offentlige.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefonnr.: 31 155 155 eller på e-mail info@nem-HR.dk.

Se åbningstider og øvrige oplysninger på www.nem-HR.dk.

1.1. Aftalen mellem dig og nem-HR

Forretningsvilkårene (herefter ”Aftalen”) gælder for virksomheder registreret hos nem-HR. Aftalen indgås mellem den virksomhed, der lader sig registrere og nem-HR.

Aftalen forudsætter, at du driver virksomhed i Danmark.
nem-HR tager et honorar for assistance. Honorarets størrelse afhænger af opgaven.
nem-HR’s til enhver tid gældende priser fremgår af www.nem-hr.dk/priser

Aftalen gælder for alle nem-HR’s tjenester.

Ingen af dine rettigheder eller forpligtelser iht. aftalen eller dele heraf må overdrages til anden part uden nem-HR’s skriftlige samtykke.

Aftalen består af:

 • Gældende forretningsvilkår for nem-HR (denne tekst)
 • Databehandleraftale

Aftalen sendes til dig per e-mail. Sammen med Aftalen modtager du Databehandleraftalen.

Databehandleraftalen er sammen med Aftalen det samlede aftalegrundlag imellem din virksomhed og nem-HR.

Alle kontrakter indgås på dansk.

1.2. Aftalens gyldighedsperiode

Aftalen, som indgås via nem-HRs website eller via nem-HRs kundeservice, træder i kraft på tidspunktet, hvor du modtager Aftalen fra os.

Aftalen er fortløbende og løber uden binding med mindre andet er aftalt separat.

2. Oprettelse og registrering

2.1. Oprettelse

Når du opretter din virksomhed hos nem-HR skal følgende oplyses:

CVR-nr.
P-enhed(er)
Kontaktperson
Email-adresse
Tlf.nummer

2.2. Registrering af opgaver

Registrering af opgaver kan ske til nem-HR på enten mail, telefon, sms, via website eller direkte i nem-HR’s eget system.

Såfremt en opgave ikke kan endeligt behandles på grund af kundens manglende tilbagevenden og/eller aflevering af dokumenter, data eller lignende, fastholdes opgavens honorar fortsat.

For at kunne sikre refusion, skal oplysningerne til en refusionsansøgning være nem-HR i hænde senest 2 arbejdsdage før deadline for indberetningen.

Det er ikke nem-HRs ansvar, hvis det via de opgivne kontaktoplysninger, ikke er muligt at komme i kontakt med kunden, i det tilfælde det er nødvendigt inden en indberetning bliver indsendt til rette instans.

Det er ikke nem-HRs ansvar at sikre at kriterierne for opnåelse af refusionen er opfyldt.
(F.eks. manglende sygedagpengeforsikring, overskud, selvangivelse, beskæftigelseskrav eller lønudbetaling m.m)

2.3. Kundeoplysninger og data

Som en del af indgåelsen af Aftalen skal du give os oplysning om dit CVR-nr., virksomhedens navn, CPR-nr., navn, telefon og en gyldig e-mailadresse til at sende meddelelser til dig. Du skal kunne dokumentere oplysningernes rigtighed. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne løse opgaverne tilfredsstillende.

Det er din pligt straks at opdatere oplysningerne hos nem-HR, hvis du ændrer din e-mailadresse og/eller telefonnr.

Eventuelle påførte gebyrer eller overførsel til inkasso i forbindelse med returpost grundet manglende opdatering af e-mailadresse eller fraflytning, der ikke bliver meddelt os, vil blive opkrævet hos dig.

2.4. Behandling af oplysninger og data

Vi vil løbende have brug for at behandle oplysninger om dig.
Personoplysninger vil vi anvende på følgende måde:

 • Til administration af dit kundeforhold, for at indhente kreditoplysninger eller for at skabe og vedligeholde forretnings- og betalingsinformation.
 • Persondata gemmer vi så længe, det er nødvendigt i relation til dokumentation af de tjenester, som til enhver tid er omfattet af Aftalen. I henhold til lovgivningen skal vi som minimum gemme disse oplysninger i 1 år efter endt kundeforhold.
 • For at kunne opfylde lovgivningen og for at forhindre ulovlig anvendelse eller anvendelse, som på anden vis strider mod aftalen.

nem-HR overholder alle lovgivninger omkring databehandling og –opbevaring, som også beskrevet i tilhørende Databehandleraftale.

Den dataansvarlige for nem-HR er den administrerende direktør eller en anden ledende medarbejder.

Vi transmitterer kundeoplysninger krypteret og opbevarer kundeoplysninger krypteret efter endt kundeforhold.

Oplysninger afgivet til nem-HR videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand uden dit samtykke, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger, udover hvad der måtte være nødvendigt for at kunne levere de i abonnementet nævnte ydelser og tjenester.

Som registreret hos nem-HR har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til nem-HR via e-mail til info@nem-HR.dk.

2.5. Elektronisk kommunikation

Samtlige meddelelser fra os vedrørende aftalen sendes til din e-mail. nem-HR udsender information, som omfatter bl.a. ordrebekræftelser, servicemeddelelser, betalingspåmindelser, rykkerbreve, inkassovarsling, meddelelser vedrørende Aftalen, herunder varsling om ændringer af forretningsvilkår og priser, via e-mail til den e-mailadresse, som du har oplyst. nem-HR kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til dig som almindeligt brev.

Vi har gensidigt aftalt, at meddelelser, der sendes som elektronisk post skal have samme retsvirkning mht. bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post. Det betyder, at du skal åbne og kontrollere det, der sendes til dig elektronisk, på samme måde som almindelig post.

Hvis fremsendelse af meddelelser ikke kan ske til den aftalte e-mailadresse, er nem-HR berettiget til at opkræve et gebyr ved genfremsendelse af meddelelsen pr. almindeligt brev til dig.

3. Betaling

3.1. Betalingsvilkår

Det er en forudsætning for Aftalen, at betaling af nem-HR’s honorarer betales rettidigt ifølge de gældende betalingsbetingelser. Standardbetingelserne er Netto 8 dage.
Ved brug af betalingskort eller betalingsservice sender nem-HR dine betalingsoplysninger krypteret til Nets/Dibs og opbevarer ikke selv oplysningerne.

3.2. Betaling af honorar

Betaling sker i danske kroner og alle priser på hjemmeside og i ordrebekræftelsen er eksklusiv moms.

Såfremt betalingen er tilmeldt Nets og ikke kan trækkes ud fra de angivne betalingskortoplysninger, er det dit ansvar straks at opdatere med betalingskortoplysninger, hvorfra vi kan trække beløbet. Du er altid selv ansvarlig for at registrere korrekte betalingsoplysninger, da det ellers er misligholdelse af aftalen.

3.3. Manglende betaling, betalingsansvar og sikkerhedsstillelse

Det er misligholdelse af aftalen, såfremt det fakturerede honorar ikke betales. Betales honoraret ikke inden betalingsfristen, fremsendes rykker med 10 dages frist. Hvis kontoen fortsat er negativ efter udløbet af fristen på de 10 dage eller negativ med mere end kr. 200, er nem-HR ikke længere forpligtet til at levere ydelser.

Hvis du uden forudgående aftale med nem-HR, annullerer en betaling igennem din bank, vil vi spærre din kundekonto uden varsel. En annullering af en betaling er ikke opsigelse af Aftalen.

Vi forbeholder os ret til at spærre din kundekonto, hvis det erfares, at du i væsentlig grad misligholder dine forpligtelser i henhold til Aftalen. Væsentlig misligholdelse inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • At du undlader at melde adresseændring og ændring af e-mailadresse.
 • At der er berettiget tvivl om din evne eller vilje til at betale., herunder hvis du undlader at betale forfaldne ydelser efter modtagelse af rykkere.
 • Du er insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at kunne overholde dine forpligtelser.
 • At du undlader at efterkomme krav om betryggende sikkerhedsstillelse, hvis du tidligere har været i betalingsmisligholdelse eller din virksomhed er trådt i rekonstruktion e.l.
 • At du afgiver urigtige oplysninger ved denne Aftalens indgåelse og/eller efterfølgende ikke oplyser os om ændringer.

I tilfælde af misligholdelse forbeholder nem-HR sig retten til at spærre din kundekonto indtil alle forhold er bragt i orden. Spærring af kontoen er ikke en opsigelse af dette og medfører, at du fortsat hæfter for betaling af ydelser under spærringen.

I henhold til Rentelovens bestemmelser er nem-HR ydermere berettiget til at opkræve gebyr ved fremsendelse af rykkere samt for overgivelse til inkasso. Ved forsinket betaling er nem-HR i øvrigt berettiget til at opkræve renter fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til Rentelovens bestemmelser.

4. Ændringer af aftalen

Vi kan løbende være nødt til at ændre aftalen. Sådanne ændringer vil blive varslet mindst en måned før de træder i kraft. I varslingsperioden har du ret til at opsige aftalen med 14 dages varsel med virkning senest fra den dato, hvor ændringen træder i kraft. Hvis du fortsat benytter tjenester eller ydelser efter ikrafttrædelsesdatoen, vil vi betragte dette som en accept af ændringen.

Ændringer til fordel for dig, kan vi gennemføre uden forudgående varsel, og disse giver dig ikke ret til opsigelse.

Varsling af ændringer sker via information til din e-mailadresse eller via brev.

5. Opsigelse

Opsigelse af Aftalen kan ske med dags varsel. Udførte opgaver eller ydelser skal honoreres, såfremt der ikke rettidigt er givet besked om at disse ikke skulle løses af nem-HR.

6. Ophævelse, spærring og lukning

nem-HR er berettiget til at begrænse, spærre, eller lukke tjenesten eller ophæve Aftalen, hvis du misligholder den. Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse:

 • Vigtige oplysninger fra dig til os er ukorrekte.
 • Du benytter tjenesterne uansvarligt.
 • Du udøver chikane mod nem-HR eller nem-HRs medarbejdere.

Du har ingen ret til afgifts- eller honorarreduktion for den tid, tjenesten er lukket eller spærret.

7. Tvister og klager

I tilfælde af uoverensstemmelser vedrørende Aftalen, kan du klage til nem-HR på e-mail eller per telefon. Såfremt du efterfølgende ikke mener, at problemet er løst, henviser vi til at sende en skriftlig klage til vores adresse eller en klage via e-mail til info@nem-HR.dk.
Senest 14 dage efter vi har modtaget din klage skal vi bekræfte modtagelsen over for dig. Vi træffer en afgørelse vedrørende klagen hurtigst muligt og som udgangspunkt senest tre måneder efter, at klagen er indgivet.
I specielle tilfælde, som kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til seks måneder, før der foreligger en afgørelse.

Eventuelle uenigheder mellem dig og os kan endvidere af begge parter indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. Sådanne uenigheder vil blive afgjort i henhold til dansk lovgivning.

8. Version og ikrafttrædelse

Dette er version 1.1 af nem-HRs forretningsvilkår. De træder i kraft den 1/1-2012.